Niniejszy regulamin (w dalszej części regulaminu zwany: „Regulaminem”) sporządzony został w oparciu o treść następujących ustaw: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647 ze zm.). Został on udostępniony usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione we wskazany powyżej sposób.

Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres oraz warunki usług świadczonych na jego podstawie drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów.

W Regulaminie określone zostały zasady prowadzenia przez usługodawcę działalności handlowej za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym zasady składania zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży na odległość, zasady uiszczania przez usługobiorców cen za nabywane produkty i usługi oraz ich zwrotu, a także zasady dostarczania usługobiorcom przesyłek, zasady zgłaszania przez nich reklamacji oraz zasady ich rozpatrywania przez usługodawcę, a także zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia działalności handlowej w sposób zgodny z Regulaminem, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Wszelkie postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy powyższych ustaw pozostają nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Usługodawca podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia. Obejmują one w szczególności czynności zmierzające do zapobieżenia pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych w związku ze świadczeniem usług. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych nawiązanych przez strony po dniu jego wejścia w życie.

 

§1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy reno-reno.pl działający pod adresem: https://www.reno-reno.pl/sklep/ prowadzony jest przez Reno spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Bruzdowa 107M, kod pocztowy: 02-991 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506381, NIP: 9880293914, REGON: 02240412800000, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) w całości wpłacony.
 2. Kontakt z Reno sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
  1. poczty elektronicznej: drzwiprzesuwne@reno-reno.pl
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie kontaktowej
  3. pisemnie na adres: Reno sp. z o.o., Bruzdowa 107M, 02-991 Warszawa.
 3. Za wyjątkiem postanowień wyraźnie wyodrębnionych, Regulamin skierowany jest do Konsumentów.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którym dysponuje Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OSX,
  2. procesor: 1 GHz,
  3. pamięć RAM: 1 GB,
  4. dysk twardy: 8 GB wolnego miejsca,
  5. karta graficzna: 256 MB pamięci, z obsługą rozdzielczości 1024×768,
  6. klawiatura, mysz,
  7. łącze internetowe o minimalnej przepustowości: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
  8. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7.0), Microsoft Edge, Google Chrome (min. wersja 13.0), Mozilla Firefox (min. wersja 10.0), Opera, Safari,
  9. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§2.

Definicje

 

Ilekroć Regulamin posługuje się wymienionymi poniżej terminami, należy przez nie rozumieć:

 1. reno-reno.pl – Reno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Bruzdowej 107m, 02-991, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506381, NIP: 9880293914, REGON: 02240412800000, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) w całości wpłacony.
 2. Sklep – działający pod adresem: https://www.reno-reno.pl/sklep/ serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może składać reno-reno.pl oferty nabycia prezentowanych w Sklepie Towarów.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego na dokonywanie czynności w Sklepie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.
 4. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, Klient dokonujący z reno-reno.pl czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem osoby fizycznej, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie reno-reno.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 7. Czas realizacji – przewidywany czas od momentu złożenia zamówienia przez Klienta na stronie reno-reno.pl, do momentu wytworzenia (w przypadku Towarów nieprefabrykowanych) i skompletowania przedmiotu Zamówienia, a następnie skierowania go do dostarczenia Klientowi.
 8. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28).
 9. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, która może stanowić przedmiot Zamówienia.
 10. Newsletter – rozsyłany przez reno-reno.pl elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach.
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 12. Cena – wyrażona w PLN, zawierająca podatki, niezawierająca kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych i kosztów dostawy, kwota obejmująca wynagrodzenie reno-reno.pl z tytułu wyprodukowania i sprzedaży Towaru.

 

§3.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. reno-reno.pl świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na stałym umożliwianiu Klientowi przeglądania asortymentu Sklepu, składania za jego pośrednictwem Zamówień oraz przesyłania indywidualnych zapytań dotyczących Towarów.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§4.

Zamówienie

 

 1. Zawarte w Sklepie informacje o Towarach stanowią dla Klientów zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy w rozumieniu art. 661 1 Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest nabycie Towaru za wynagrodzeniem.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez stronę internetową https://www.reno-reno.pl/ i kolejno:
  1. dokonanie wyboru spośród dostępnych w Sklepie Towarów wyświetlanych w formie pliku cyfrowego, a następnie w przypadku Towarów nieprefabrykowanych również określenia ich indywidualnych paramterów w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia,
  2. kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”,
  3. powtórzenie czynności w przypadku, gdy Zamówienie ma obejmować więcej niż jeden Towar,
  4. po dokonaniu wyboru wszystkich Towarów, które ma obejmować Zamówienie – przejście do sekcji: „Zamówienie”,
  5. wpisanie danych teleadresowych, na które ma nastąpić doręczenie przedmiotu Zamówienia: imię i nazwisko (nazwa), adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
  6. wpisanie danych do faktury, jeżeli faktura ma zostać wystawiona,
  7. wpisanie adresu poczty elektronicznej, na który ma nastąpić wysłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia,
  8. zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia.
  9. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia.
  10. kliknięcie przycisku: „Kupuję i Płacę”. Kliknięcie przycisku oznacza złożenie zamówienia, które w przypadku potwierdzenia Zamówienia przez reno-reno.pl pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Do chwili zakończenia procedury składania Zamówienia Klient dysponuje uprawnieniem do modyfikowania Zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia uwidoczniona na stronie zawierającej przycisk służący do złożenia Zamówienia obejmuje pełną Cenę zamawianego Towaru, z wyłączeniem kosztów dostawy, których wysokość jest uzależniona od ilości i rodzaju wybranych przez Klienta produktów.
 5. Klient dysponuje uprawnieniem do złożenia Zamówienia obejmującego jedno lub większą liczbę Towarów. reno-reno.pl zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia maksymalnej liczby Towarów, które mogą być objęte jednym Zamówieniem.
 6. reno-reno.pl zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Zamówienia na dwie lub większą liczbę części w przypadku, gdy Zamówieniem objęte są Towary z różnych kategorii produktowych. Każda z części Zamówienia będzie wówczas wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia oraz wskazania szczegółowego sposobu realizacji.
 7. W myśl § 4 punktu 6 reno-reno.pl zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówionych Towarów z różnych kategorii produktowych podzielonych na części w oddzielnych przesyłkach i w innych terminach w zależności od dostępności Towaru oraz czasu niezbędnego do jego wyprodukowania, co wiązało się będzie z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów dostawy w zależności od ilości przygotowanych paczek do wysyłki, o czym klient zostanie poinformowany przez reno-reno.pl przed zawrciem umowy sprzedaży.
 8. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie potwierdzenie otrzymania przez reno-reno.pl Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. W terminie 14 dni od złożenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, reno-reno.pl poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. reno-reno.pl może w takim przypadku zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji reno-reno.pl będzie zwolniony z realizacji Zamówienia)
  2. anulowanie części Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji reno-reno.pl będzie zwolniony z realizacji anulowanej części Zamówienia)
  3. dokonanie podziału Zamówienia oraz uzgodnienie nowego terminu realizacji części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w uzgodnionym terminie (w przypadku wyboru tej opcji reno-reno.pl będzie zwolniony z realizacji części Zamówienia w uzgodnionym terminie). reno-reno.pl zobowiązuje się do pokrycia kosztu wysyłki części Zamówienia, dla której uzgodniono nowy termin realizacji.
 11. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny w wysokości, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru z wykorzystaniem jednej z następujących form płatności:
  1. przelewem na następujący numer rachunku bankowego reno-reno.pl: 45 1140 2004 0000 3102 7512 8170,
  2. za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, po wprowadzeniu wymaganych przez system danych,
  3. za pobraniem w przypadku zamówienia nie obejmującego drzwi przesuwnych lub innych elementów nieprefabrykowanych (w tym przypadku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10zł)
 12. Płatność z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności następuje za pośrednictwem zewnętrznego systemu rozliczeń i na zasadach ustalonych przez podmiot go obsługujący.
 13. W przypadku, gdy Klient nie uiści na rzecz reno-reno.pl ceny w terminie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, reno-reno.pl zastrzega sobie prawo do anulowania całości Zamówienia (reno-reno.pl będzie zwolniony z realizacji Zamówienia).
 14. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, reno-reno.pl nieodpłatnie udostępni Klientowi, w sposób, który umożliwia pozyskanie, udostępnianie, odtwarzanie, utrwalanie i zabezpieczenie ich treści, Regulamin oraz wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez ich wysłanie na adres poczty elektronicznej Klienta w formacie *.pdf, a także skieruje do niego pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 15. Świadczenie przez reno-reno.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi składania Zamówień na Towary jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu przez reno-reno.pl Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.
 16. Składając Zamówienie Klient oświadcza o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie przez reno-reno.pl faktur w formie elektronicznej. Zgoda, o której mowa w ust. poprzedzającym, jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 17. reno-reno.pl informuje, że z uwagi na specyfikę materiałów używanych do wytwarzania Towarów, w tym w szczególności drzwi (drewno sosnowe, które ma sęki, naturalne nierówności i przebarwienia etc.), możliwe jest występowanie różnic w ich barwach, zwłaszcza wynikające z ustawień monitora Klienta, a także fakturze.

 

§5.

Ceny

 

 1. Podane w Sklepie Ceny Towarów wyrażone są w PLN (brutto), zawierają podatki, nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych i kosztów dostawy.
 2. Koszty dostawy uzależnione są od ilości i rodzaju zamawianego towaru i są każdorazowo podawane w Sklepie w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania złożenia Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku: „Kupuję i Płacę”).
 3. Informacje o cenie Towarów znajdujących się w koszyku i ich głównych cechach widoczne w sekcji: „Zamówienie” dostępnej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty stanowią informacje o cenie łącznej, wraz z podatkami, kosztami dostawy oraz wszelkich innych kosztach. Są to informacje o cenie ostatecznej i wiążącej Klienta.
 4. reno-reno.pl zastrzega, że Ceny podane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym reno-reno.pl mogą się od nich różnić.
 5. Ceny mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana Ceny nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.

 

§6.

Sposoby dostawy, czas realizacji

 

 1. Przedmiot Zamówienia może zostać dostarczony na terytorium RP oraz do państw członkowskich UE.
 2. reno-reno.pl relizuje przesyłki za pomocą i przy współpracy opertaora pocztowego oraz firm kurierskich DPD, DHL i DTS.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia, którego przedmiot ma zostać dostarczony na terytorium RP, przedmiot Zamówienia może zostać dostarczony za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych lub podmiotów spedycyjnych obsługujących reno-reno.pl. Do odbioru przedmiotu Zamówienia niezbędne jest posiadanie dokumentu identyfikacyjnego.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia, którego przedmiot ma zostać dostarczony na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż RP, przedmiot Zamówienia może zostać dostarczony za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych lub podmiotów spedycyjnych obsługujących reno-reno.pl. Do odbioru przedmiotu Zamówienia niezbędne jest posiadanie dokumentu identyfikacyjnego.
 5. W przypadku niedostarczenia Przedmiotu Zamówienia z przyczyny, za które nie odpowiada reno-reno.pl (błędny adres, nieobecność Klienta w miejscu zamieszkania), ponowny koszt dostawy będzie wynosi odpowiednio:
   • 34,44 złotych w przypadku systemów drzwi przesuwnych,
   • 14,76 złotych w przypadku akcesoriów,
   • 200,00 złotych w przypadku drzwi (za kazde drzwi)

  i będzie on w całości obciążał Klienta.

 6. Przedmiot Zamówienia dostarczony zostanie w Dniu Roboczym.
 7. Koszty dostawy mogą być uzależnione od aktualnej na dzień Zamówienia tabeli opłat operatora pocztowego oraz firm kurierskich wskazanych w ustępie 2, za pośrednictwem którego przedmiot Zamówienia ma zostać dostarczony. O kosztach dostawy reno-reno.pl poinformuje Klienta w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 3.
 8. Koszty dostawy ponosi Klient.
 9. Czas realizacji Zamówienia wynosi nie więcej niż 8 tygodni licząc od dnia otrzymania przez reno-reno.pl zapłaty. W przypadku Czasu Realizacji Zamówienia wynoszącego więcej niż 8 tygodni licząc od dnia otrzymania reno-reno.pl zapłaty, ale mniej niż 10 tygodni reno-reno.pl rekompensuje Klientowi kwotę 100 złotych z tytułu powstałego opóźnienia jeżeli opóźnienie powstało z przyczyny, za które odpowiada reno-reno.pl, powyżej 10 tygodni rekompensata wynosi 200 złotych.
 10. W zależności od ewentualnych indywidualnych ustaleń stron, Czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
 11. O stanie realizacji Zamówienia Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§7.

Reklamacje

 

 1. reno-reno.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad fizycznych i prawnych. reno-reno.pl ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. za pośrednictwem formularza zgłoszenia na stronie: https://www.reno-reno.pl/reklamacje-i-zwroty/
  2. w formie pisemnej na adres: Reno sp. z o.o., Bruzdowa 107m, 02-991 Warszawa
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – drzwiprzesuwne@reno-reno.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, a także oznaczenie reklamowanego Towaru, datę jego nabycia oraz dokładny opis wady reklamowanego Towaru wraz z datą jej stwierdzenia i preferowany sposób poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towaru.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien również złożyć oświadczenie o preferowanym sposobie rozwiązania powstałego problemu na wypadek pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez reno-reno.pl. Klient może zażądać usunięcia wady Towaru lub wymiany Towaru na wolny od wad. W przypadku, gdy wada będąca przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego była już przedtem usuwana lub Towar wymieniany był na wolny od tej wady, Klient może zażądać także obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym:
  1. obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady,
  2. uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 5. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, może on także zamiast zaproponowanego przez reno-reno.pl usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej przez reno-reno.pl wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez reno-reno.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. W przypadku, gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego będzie wymagało dostarczenia wadliwego Towaru do reno-reno.pl, strony uzgodnią sposób dostarczenia.
 7. reno-reno.pl rozpatrzy i ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego, reno-reno.pl zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie.

 

§8.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. reno-reno.pl informuje, że po zakończeniu rozpatrywania reklamacji zgłaszającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu zgłaszający może w szczególności posłużyć się jedną z alternatywnych metod rozwiązywania krajowych i transgranicznych sporów konsumenckich (ADR), w tym mediacją, arbitrażem, postępowaniem przed komisją skargową lub sądem polubownym lub skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR).
 2. Szczegółowe informacje w przedmiocie pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego (clearing house) funkcjonującego w państwie zgłaszającego. Europejskie Centrum Konsumenckie (clearing house) pomaga zgłaszającemu w przekazywaniu skarg transgranicznych do odpowiedniego systemu ADR w państwie reno-reno.pl.
 3. Zgłaszający może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) – platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Jest ona interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych UE, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Skorzystanie z każdego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy każda ze stron wyrazi na to zgodę.

 

§9.

Prawo odstąpienia

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i nast., Towary sprzedawane przez reno-reno.pl, w tym w szczególności drzwi, stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Są one rzeczami niepowtarzalnymi, wyprodukowanymi według indywidualnych życzeń i wytycznych Klienta, niebędącymi przedmiotem masowego obrotu. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są powyższe Towary.
 2. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Towar niestanowiący rzeczy nieprefabrykowanej, o której mowa w ust. 1, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej z reno-reno.pl umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, chyba że przedtem reno-reno.pl zgodził się je ponieść.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczenie jednego lub większej liczby Towarów w tym samym czasie – od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczenie większej liczby Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru, partii lub części,
  3. w przypadku umów, których przedmiotem, jest regularne dostarczanie Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy,
  4. w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając reno-reno.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 i integralną część Regulaminu.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 7. O prawie odstąpienia od umowy reno-reno.pl pouczy Klienta także przesyłając mu wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik nr 2 i integralną część Regulaminu.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem jego oferty przez reno-reno.pl, oferta przestaje wiązać.
 9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy reno-reno.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Zwrot płatności, o którym mowa w ust. poprzedzającym, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. reno-reno.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 8, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar na adres:

Reno sp. z o.o.

ul. Równa 1

05-462 Majdan

 1. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 11, nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że reno-reno.pl zaproponuje, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Klient korzystający z prawa odstąpienia każdoroazowo zobowiązuje się przed wysyłką do reno-reno.pl do bezpiecznego przygotowania Towaru do transportu.
 4. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez reno-reno.pl lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z reno-reno.pl. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2.

 

§10.

Newsletter

 

 1. W przypadku zamówienia przez Klienta lub jakikolwiek inny podmiot korzystający ze Sklepu Newslettera, jego dane osobowe będą w tym celu przetwarzane przez reno-reno.pl.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do tych podmiotów, które zamówiły Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania Zamówienia lub poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej na stronie internetowej Sklepu w odpowiedniej rubryce. Zamówienie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie reno-reno.pl, aktualnych promocjach oraz produktach oferowanych przez reno-reno.pl. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.
 4. Podmiot, który zamówił uprzednio Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi samodzielnie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu powinien on skorzystać z linku umieszczonego w stopce którejkolwiek z wiadomości zawierających Newslettera. Z usługi można także zrezygnować poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na następujący adres poczty elektronicznej: drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

 

§11.

Polityka prywatności i danych osobowych oraz ich ochrony

 

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez reno-reno.pl oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez reno-reno.pl zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Reno sp. z o.o., ul. Bruzdowa 107 M, 02-991 Warszawa.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie.
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 9. Klient w każdym czasie, ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 10. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 11. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres drzwiprzesuwne@reno-reno.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 12. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

 

§12.

Zamawianie próbek

 

 1. Klient zamawiając próbki zobowiązany jest do podania danych potrzebnych do realizacji wysyłki – imię, nazwisko, adres dostawy oraz adres mailowy, telefon.
 2. W przypadku, gdy Klient po zamówieniu próbek zdecyduje się na zakup drzwi w Sklepie, jest uprawniony do jednorazowego uzyskania zwrotu kosztu zamówionych próbek, jednak nie więcej niż 50 zł. Warunkiem otrzymania zwrotu jest podanie, przy zamówieniu drzwi, tych samych danych do faktury, co przy zamówieniu próbek.
 3. Jednorazowość skorzystania z procedury zwrotu kosztu zamówionych próbek oznacza, że ten sam Klient i na ten same dane osobowe nie może domagać się otrzymania zwrotu kosztów za kolejne zamówione próbki. Powyższe oznacza, że nawet zmiana adresu mailowego lub adresu dostawy, przyjmując, że zamówienia dokonuje ta sama osoba, nie będzie skutkowała realizacją przez Sklep procedury zwrotu kosztów za te dodatkowe próbki. Sklep zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Klientem dokonującym zamówienia w celu sprawdzenia czy Klient już uprzednio nie korzystał z prawa do zwrotu kosztów zamówionych próbek.

 

§13.

Zestaw próbek dla architektów

 

 1. Klient prowadzący działalność gospodarczą w zakresie architektury lub projektowania wnętrz uprawniony jest do jednorazowego zamówienia zestawu próbek oferowanego przez Sklep w cenie 1 zł brutto.
 2. Klient prowadzący działalność gospodarczą w zakresie architektury lub projektowania wnętrz zamawiając zestaw próbek zobowiązany jest do podania NIP oraz danych potrzebnych do realizacji wysyłki – imię i nazwisko (nazwa), adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji w ogólnodostępnych rejestrach zakresu działalności prowadzonej przez Klienta zamawiającego zestaw próbek.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży zestawu próbek dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w zakresie sprzedaży zestawu próbek do realizacji bez podawania przyczyny. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Sklep poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i zwróci Klientowi cenę uiszczoną za zestaw próbek.
 6. Jednorazowość skorzystania z procedury zamówienia próbek oznacza, że ten sam Klient i na te same dane osobowe nie można domagać się otrzymania więcej niż jednej dostawy zestawu próbek. Powyższe oznacza, że nawet zmiana adresu mailowego lub adresu dostawy, przyjmując, że zamówienia dokonuje ta sama osoba, nie będzie skutkowała realizacją przez Sklep wysyłki zestawu próbek. Sklep zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Klientem dokonującym zamówienia w celu sprawdzenia czy Klient już uprzednio nie zamawiał próbek.

 

§14.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Niniejsza część Regulaminu (§ 14) oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.
 2. reno-reno.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do reno-reno.pl.
 3. reno-reno.pl przysługuje prawo do ograniczenia dostępnych do wyboru sposobów dostawy Towarów, a także do wymagania dokonania przedpłaty w całości albo w części.
 4. Z chwilą wydania przez reno-reno.pl przedmiotu Zamówienia przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem Zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Zamówienia. reno-reno.pl w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania przedmiotu Zamówienia do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjętych przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku, gdy Przedsiębiorca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, jest on obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność reno-reno.pl z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy reno-reno.pl a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę reno-reno.pl.

 

§15.

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod następującym adresem: https://www.reno-reno.pl/regulamin/ w formie umożliwiającej nieograniczone pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu następuje poprzez przesłanie jej Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy i Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2019 r.

 

§16.

Załączniki