Niniejszy regulamin (w dalszej części regulaminu zwany: „Regulaminem”) sporządzony został w oparciu o treść następujących ustaw: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647 ze zm.). Został on udostępniony usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione we wskazany powyżej sposób.

Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych nawiązanych przez strony po dniu jego wejścia w życie.

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Klient składa zamówienie osobiście w Sklepie (na swoje dane osobowe jako osoby fizycznej).
 2. Potwierdzeniem zakupów z obniżoną stawką VAT jest imienna faktura na powyższe dane nabywcy.
 3. Zakupy z obniżoną stawką VAT muszą zawierać usługę montażu produktu głównego z dostępnej oferty reno-reno.pl, która upoważnia do zastosowania 8% VAT. Zakup montażu jest równoznaczny z zaakceptowaniem zawarcia umowy na usługę budowlano-montażową z obniżoną stawką VAT do 8%.
 4. Zakup, o którym mowa w ustępie 3, zawiera w szczególności:
  1. usługę kompleksową montażu wg wybranej specyfikacji,
  2. towary przeznaczone do wykonania powyższych usług z dostępnej oferty reno-reno.pl (produkt główny, produkt komplementarny, materiały),
  3. usługę dostawy ww. towarów.
 5. Usługa montażu nabyta z obniżoną stawką VAT musi zostać wykonana zgodnie z zamówieniem. W razie rezygnacji z montażu transakcja zostanie uznana za sprzedaż towarów, co będzie udokumentowane odpowiednimi dokumentami korygującymi sprzedaż (Faktura VAT korekta).
 6. Miejscem wykonywania montażu jest nieruchomości przeznaczona do celów mieszkaniowych, oraz o ograniczonej powierzchni użytkowej: mieszkanie w bloku – do 150 m2 powierzchni użytkowej lub dom do 300 m2 powierzchni.
 7. Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru montażu potwierdzającego wykonanie usługi, która została nabyta z obniżoną stawką VAT. W razie zastrzeżeń np. co do jakości zakończonych prac, adnotacje takie powinny znaleźć się na protokole. Protokół odbioru montażu potwierdza wykonanie usługi, która została nabyta z obniżoną stawką VAT.
 8. Klient ma prawo do wykonania zwrotu towaru lub usługi zakupionej z obniżoną stawką VAT:
  1. w sklepie, w którym dokonał zakupu,
  2. 48 h przed rozpoczęciem wykonania usługi
  3. przy zwrocie usługi montażu – jest zobowiązany do jednoczesnego zwrotu towaru oraz usług komplementarnych zakupionych z usługą montażu produktu głównego i produktów komplementarnych (usługi montażu produktu głównego upoważniają towar i usługi komplementarne do zastosowania obniżonej stawki VAT).
 9. Zasady dotyczące zwrotów oraz odstąpienia od Umowy znajdują się Regulaminie sklepu reno-reno.pl pod adresem www: https://www.reno-reno.pl/regulamin/.
 10. Klient, zamawiając usługę montażu oświadcza, że:
  1. spełnia ustawowe wymagania do zastosowania obniżonej stawki VAT,
  2. pomieszczenie, w którym mają być zamontowane drzwi, spełnia wszystkie wymagania, określone w §2 niniejszego Regulaminu

 

§2.

Przygotowanie pomieszczenia do montażu drzwi

 1. Otwór drzwiowy powinien być obrobiony gipsem, tynkiem ewentualnie założony tunel.
 2. W miejscu montażu prowadnic nie mogą być belki stalowe, kable elektryczne. Wiedza na temat elementów znajdujących się w ścianie jest po stronie klienta.
 3. Na ścianach w miejscu, gdzie będą przesuwały się drzwi, nie może być żadnych występów, półek, kinkietów, itp. wystających poza 1,5 cm. Dopuszczalne są niewielkie elementy (gniazdka elektryczne, włączniki światła), które nie wystają na więcej niż 1,5 cm.
 4. W podłodze nie powinno być instalacji wodnej, oraz ogrzewania podłogowego, w którą monter może się wwiercić podczas montażu prowadnika dolnego. Klient powinien przekazać informację, na jaką głębokość można wywiercić otwór. W przypadku przewiercenia instalacji przez montera, jeżeli wcześniej nie został on poinformowany o zaistniałych okolicznościach, monter nie ponosi odpowiedzialności. Aby uniknąć problemów związanych z instalacjami podłogowymi, możliwe jest zakupienie prowadnika dolnego montowanego do ściany (https://www.reno-reno.pl/sklep/prowadnik-dolny-scienny-r/) lub przyklejenie prowadnika dolnego do podłogi.
 5. Ściana powinna być w pionie. Jeżeli ściana będzie miała odchylenie od pionu, to między drzwiami a ścianą będzie nierówna szczelina, za co monter nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Podłoga powinna być wypoziomowana. Brak wypoziomowanej podłogi skutkuje nierówną szparą między drzwiami a podłogą. Podczas instalacji monter będzie bazował się od najwyższego punktu tej podłogi, a za nierówności nie bierze odpowiedzialności.
 7. Ściana powinna unieść ciężar drzwi. Klient powinien upewnić się, że zakupione drzwi mogą być bezpieczne zamontowane na danym rodzaju ściany, np.: beton, cegła pełna, cegła kratówka, pustak ceramiczny, ściana drewniana. Ściany nie powinny mieć mniej niż 8 cm grubości, aby można było bezpiecznie zamontować kołki bez obawy przewiercenia ściany na wylot. Karton gips tylko podwójny wzmacniany stelażem aluminiowym lub drewnianym (karton gips nie uniesie drzwi podwójnych stalowych).
 8. Tabela ciężaru drzwi względem ściany (przy zastosowaniu mocowania w postaci kołka rozporowego SX 12×60):

 

Waga drzwi

Materiał budowlany

Drzwi do 25kg

Drzwi do 50kg

Drzwi do 75kg

Drzwi do 100kg

Beton

ok

ok

ok

ok

Cegła pełna

ok

ok

ok

ok

Stalowa belka

ok

ok

ok

ok

Drewno

ok

ok

ok

Cegła kratówka >= Hlz12

ok

ok

ok

Pustak cementowo-wapienny >= KSL 12

ok

ok

 

 1. Brak możliwości montażu spowodowany nieprzygotowaniem pomieszczenia pod montaż skutkuję opłatą postojową w wysokości 100 zł netto.

 

§3.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy i Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu: https://www.reno-reno.pl/regulamin/ oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.11.2023 r.