Fundusze Norweskie

Klamka z ekokompozytu powstała dzięki funduszon Norway Grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Innowacyjna klamka z ekokompozytu

Reno Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Nowe Produkty i Inwestycje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.

Tytuł projektu:

„Innowacyjna klamka z ekokompozytu powstałego dzięki recyklingowi naszych poprodukcyjnych odpadów drzewnych”.

Cel projektu:

Celem i efektem jest uzyskanie nowego, konkurencyjnego produktu – eko-klamki, zredukowanie ilości drewnopochodnych odpadów przez wtórne ich wykorzystanie (na potrzeby produkcyjne), uzyskanie materiału z udziałem ww. odpadów oraz spoiwa o minimalnym wpływie na środowisko, co zbliży firmę do osiągnięcia statusu „zero-waste organisation”.

Całkowite wydatki: 818 866, 10 PLN
Wysokość dofinansowania: 374 101,00 PLN

Umowa nr: UWP-NORW.19.01.04-14-0041/20-00

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy ulepszenia technologii, uzyskania nowego materiału (kompozytu) oraz zaprojektowania i wdrożenia nowego produktu z kompozytu. Planujemy opracować i wdrożyć do naszej oferty klamkę do jednej z serii naszych drzwi, wykonaną z odpadów pochodzących z procesu produkcji drzwi drewnianych, a także zmodyfikować tę serię drzwi, aby zmniejszyć jej wpływ na środowisko.

Celem jest przekształcenie poprodukcyjnych odpadów drewnopochodnych i ponowne wykorzystanie ich na potrzeby produkcyjne. Pozyskanie materiału (eko-kompozytu) z udziałem powyższych odpadów i spoiwa o minimalnym wpływie na środowisko przybliży nas do osiągnięcia statusu „zero waste organisation” i poprawi naszą pozycję konkurencyjną na docelowych rynkach sprzedaży.

Cele zostaną osiągnięte dzięki naszemu doświadczeniu na rynku, zasobom technologicznym i ludzkim, know-how, a także dzięki projektowi i wsparciu technologicznemu norweskiego partnera (w zakresie projektowania i rozwoju produktu z eko-kompozytu, nowej technologii produkcji i wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie).

Zakres Projektu:
  1. Zaprojektowanie nowego wyrobu w postaci klamki do drzwi.
  2. Zakup praw (licencji) do stosowania technologii pozwalającej na łączenie odpadów drewnianych przy wykorzystaniu żywicy.
  3. Zakup praw do wzoru klamki.
  4. Stworzenie warunków produkcyjnych polegających na zaopatrzeniu firmy w urządzenia niezbędne do prowadzenia produkcji elementów w technologii kompozytowej.

Fundusze norweskie

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów
funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich można znaleźć pod adresem: www.norwaygrants.org

Proces

Klamka z eko-kompozytu

Klamka powstanie z nowego materiału powstałego z połączenia naszych odpadów poprodukcyjnych oraz żywicy. Unikalna kombinacja tych materiałów powoduje różnice w kolorze i konsystencji, przez co każda próbka jest jedyna w swoim rodzaju.

Testy

Klamka z eko-kompozytu

Każdej wyprodukowanej przez nas próbce przypisujemy numery referencyjne, aby śledzić nasze postępy. Wykonaliśmy już wiele iteracji, ale jeszcze nie skończyliśmy. Wciąż pracujemy aby uzyskać idealny efekt.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Innovative handle made of an eco-composite

Reno Sp. z o. o. implements the project under the scheme of small grants for entrepreneurial women of the „New Products and Investments” program co-financed by the Norwegian Financial Mechanism, 2014-2021.

Project title:

„An innovative handle made of an eco-composite created by recycling our post-production wood waste”.

Project goalu:

The aim and effect is to create a new, competitive product – an eco-handle, to reduce the amount of wood-based waste by reusing it (for production purposes), to obtain a material containing the above-mentioned waste and binders with minimal impact on the environment, which will bring the company closer to achieving the status of a „zero-waste organization”.

Total project cost: 818 866, 10 PLN
Project grant: 374 101,00 PLN

Agreement No.: UWP-NORW.19.01.04-14-0041/20-00

Brief description of the project:

The project concerns the improvement of technology, obtaining a new material (composite) and the design and implementation of a new composite product. We plan to develop and implement a handle for one of our door series, made from waste from the wooden door production process, and to modify this door series to reduce its impact on the environment.

The goal is to transform post-production wood-based waste and reuse it for production purposes. Obtaining a material (eco-composite) using the above waste and a binder with minimal impact on the environment will bring us closer to achieving the status of a „zero waste organization” and improve our competitive position on target sales markets.

The goals will be achieved thanks to our market experience, technological and human resources, know-how, as well as thanks to the design and technological support of the Norwegian partner (in the field of design and development of an eco-composite product, new production technology and also implementation of the circular economy in the enterprise).

Project Scope:
  1. Designing a new product in the form of a door handle.
  2. Purchase of rights (licences) to use technology allowing for combining wood waste using resin.
  3. Purchase of rights to the door handle design.
  4. Creation of production conditions, consisting in supplying the company with equipment necessary to produce elements using composite technology.

Norway Grants

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:
#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs

More information about Norway Grants can be found at: www.norwaygrants.org