REGULAMIN PROMOCJI
„200 zł zniżki na zakup drzwi”

 

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą “200 zł zniżki na zakup drzwi” (dalej jako: Promocja). Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
 2. Organizatorem Promocji jest:
  Reno Sp. z o.o.
  ul. Równa 1
  05-462 Majdan
  NIP: 988 029 39 14 KRS 0000506381
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja skierowana jest do wszystkich potencjalnych klientów.

 

§2
Czas trwania oraz przebieg Promocji

 1. Promocja trwa od dnia 01.08.2022 do 31.08.2022 r. Termin zakończenia promocji upływa 31.08.2022 o godz. 23.59.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy wpisać kod “200reno1822” przy składaniu zamówienia na drzwi w naszym sklepie online.
 3. Kod rabatowy jest do wykorzystania wyłącznie na zakupy na stronie reno-reno.pl.
 4. W promocji nie biorą udziału drzwi będące już oznaczone promocją w sklepie online, zestaw PRIMO oraz wszelkie inne produkty niż drzwi kupowane samodzielnie.

 

§3 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby lub na adres mailowy: drzwiprzesuwne@reno-reno.pl, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia całej promocji. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data nadania przesyłki do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
 2. Reklamacje związane z Promocją rozstrzyga Zarząd Organizatora.
 3. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
 4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora.

 

§4 
Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając swój udział w Promocji klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.reno-reno.pl/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwo/.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji.
 3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin Promocji jest dostępny na stronie Organizatora pod adresem: https://www.reno-reno.pl/regulamin-promocji-200-zl-znizki-na-zakup-drzwi/.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Promocji (np. skrócenie terminu wykonania, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości promocji).