KONKURS Moje Reno Drzwi 2024
REGULAMIN KONKURSU

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Moje Reno Drzwi 2024” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu jest Reno Sp. z o.o. ul. Równa 1, 05-462 Majdan, NIP: 988 029 39 14 KRS 0000506381.
 3. Organizator jest jednocześnie przyrzekającym nagrody w Konkursie.
 4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat. Uczestnik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.
 6. Odwołanie Konkursu albo jego części może nastąpić wyłącznie z przyczyn siły wyższej albo decyzji zarządu Organizatora. Organizator poinformuje o odwołaniu Konkursu lub jego części na stronie profilu https://www.reno-reno.pl/moje-reno-drzwi-2024/. Odwołanie może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem Konkursu albo jego części.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

§2

Czas trwania oraz przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 17 maja 2024 r. do 9 czerwca 2023 r. do godz. 23.59.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik:
  1. zamieszcza na swoim profilu Instagram®, w formie postu, 5 zdjęć pokazujących wnętrze pokoju Uczestnika, w którym chce umieścić drzwi marki Reno. Co najmniej na jednym ze zdjęć powinno znaleźć się miejsce, gdzie Uczestnik chce zamontować drzwi marki Reno, oraz na minimum jednym ze zdjęć powinien być użyty filtr z wybranym modelem drzwi;
  2. zamieszcza na swoim profilu Instagram®, w formie instastories nagranie wideo z użyciem filtra z wybranymi drzwiami marki Reno;
  3. w poście dodaje #mojerenodrzwi2024 oraz dodatkowo oznacza konto @renodrzwi;
  4. w komentarzu do postu zaprasza do udziału w konkursie 2 osoby.
 3. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Po upłynięciu terminu zgłoszeń Organizator wybierze jednego laureata z najciekawszym zgłoszeniem wnętrza bez drzwi przesuwnych. Otrzyma on Nagrodę główną: wybrany produkt marki Reno dostępny na www.reno-reno.pl.
 5. Nagroda główna zostanie wysłana na adres zamieszkania autora w terminie do 30 września 2024, pod warunkiem otrzymania od Zwycięzcy danych adresowych oraz potwierdzenia zamówienia drzwi do dnia 30 czerwca 2024.

 

§3

Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania wyboru najciekawszego zgłoszenia, Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzą: Agnieszka Awakowicz-Komnata, Cyrille Balmes, Magdalena Selder.
 2. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§4

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że :
  1. jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród, jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez niego pracy konkursowej na Mediach Społecznościowych Organizatora oraz na portalu i mediach społecznościowych Homebook.pl;
  4. całość praw autorskich do nadesłanej pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem.
 2. Udział w Konkursie nie gwarantuje dalszej publikacji postu przez Organizatora. Jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych postów są wyłączone.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do:
  1. nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej (postu, stories) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu;
  2. publikacji prac konkursowych na stronie www.reno-reno.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora, jak również na portalu www.homebook.pl i mediach społecznościowych Homebook;
  3. nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium wykorzystania nadesłanej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach;
  4. powielania w inny sposób, wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partnera;
  5. utrwalania i zwielokrotniania poligraficznego oraz cyfrowego, oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
  6. utrwalania audiowizualnego dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywania, odtwarzania i emitowania w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie;
  7. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
 4. Uczestnik, niezależnie od wyników Konkursu niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na:
  1. wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w poście stanowiącym zgłoszenie do Konkursu, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą posty, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika;
  2. rozpowszechnianie, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku Uczestnika utrwalonego w postach Organizatora;
  3. drukowanie lub też wydawanie w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych czasopism, których Organizator jest wydawcą lub na domenach internetowych wybranych przez Organizatora;
  4. utrwalanie i zwielokrotnianie postów, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw; wprowadzania postów, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
  5. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy postów zawierających wizerunek Uczestnika oraz nośników, na których Zdjęcia te zostały zapisane, w tym do ich najmu, dzierżawy, użyczenia; wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego w postach lub ich fragmentach dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz czasopism i wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych itp.;
  6. tworzenie opracowań postów przedstawiających wizerunek Uczestnika, w tym do modyfikacji wizerunku Uczestnika utrwalonego na Zdjęciach, w tym prawo przedruku i rozpowszechniania całych postów lub ich części zmodyfikowanych zgodnie z niniejszym postanowieniem na jakimkolwiek nośniku graficznym, a zwłaszcza w prasie oraz w formie książkowej lub elektronicznej w innym opracowaniu niż główne wydanie;
 5. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora i Partnera z wizerunku utrwalonego na Zdjęciach wykonanych na potrzeby Konkursu.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, uprawnienie Organizatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu a nadto, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż rozstrzygnięcia Organizatora w tym zakresie są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć oraz dokonywania retuszy podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi.
 8. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

 

§5

Nagrody

 1. Nagrody w konkursie wymienione są w §2 Regulaminu. Organizator zastrzega możliwość przyznania nagród dodatkowych oraz wyróżnień.
 2. Organizator oświadcza, iż
  1. wydanie nagród w ramach niniejszego Konkursu, nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
  2. celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody;
  3. w przypadku zaistnienia konieczności zapłaty jakikolwiek zobowiązań publiczno-prawnych, wszelkie te zobowiązania pokrywa Organizator.
 3. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną ani uprawnienie do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę. Nagroda zostanie wydana dopiero po podaniu przez Laureata danych do ewentualnego opłacenia podatku przez Organizatora.
 4. Laureaci Konkursu zobowiązują się do przesłania Organizatorowie, w przeciągu 2 miesięcy od otrzymania Nagrody do:
  1. przesłania Organizatorowi min. 15 zdjęć wnętrza z zamontowanymi drzwiami przesuwnymi; na zdjęciach powinny być widoczne drzwi i ich detale;
  2. przesłania Organizatorowi min. 4 filmików (tak zwanych rolek na Instagram), których treść i długość zostaną ustalone z Organizatorem;
  3. publikacji wspólnie z Organizatorem we współpracy, 1 posta karuzelowego oraz 1 rolki na portalu Instagram, dotyczących realizacji aranżacji wnętrza z zamontowaną Nagrodą. Materiały do publikacji zostaną uzgodnione między Organizatorem a Laureatem minimum 7 dni wcześniej przed publikacją.

 

§6

Dane osobowe

 1. Poprzez Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika i realizacji konkursu, informacji związanych z konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
 2. Uczestnik, poprzez udostępnienie pracy konkursowej i udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 3. Przed otrzymaniem nagród Uczestnicy mogą zostać zobligowani będą do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych.
 4. Niezależnie od zapisów ustępu 2 niniejszego paragrafu, przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych;
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzcy oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – jest Organizator.

 

§7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać, wraz z uzasadnieniem, pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby lub na adres mailowy reklamacje.konkurs@reno-reno.pl, przed upływem 14 dni od daty zakończenia całego konkursu lub jego poszczególnych części. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Zarząd Organizatora.
 3. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
 4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora https://www.reno-reno.pl/moje-reno-drzwi-2024/regulamin-konkursu-mojerenodrzwi2024/.
 4. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród).