Regulamin Konkursu na platformie Instagram® –  „Drzwi Do Stodoły”

 §1

Podmioty zaangażowane w organizację Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Drzwi do stodoły”jest Reno Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, Bruzdowa 107m, 02-991 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506381, NIP: 9880293914, REGON: 36352974200000, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) w całości wpłacony
 2. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 

§2

Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs będzie się odbywać w terminie od 1sieprnia 2018 roku od godziny 00.00 do 31sierpania 2018 roku do godziny 23.59. Okres ten nie obejmuje wydania Nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Prace dotyczące zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 Regulaminu, należy publikować na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram® w okresie trwania konkursu i wypełniając warunki określone w § 5  tego regulaminu.
 3. W czasie od 1 września do 7 września Komisja dokona wyboru Zwycięzcy Konkursu.
 4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na profilu Organizatora w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu.
 5. Realizacja Nagrody będzie następować w terminie od 15 września 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku.
 6. W Konkursie zostanie przyznana 1 („jedna”) Nagroda.
 7. Konkurs będzie przeprowadzany za pomocą serwisu społecznościowego Instagram® (https://www.instagram.com/renodrzwi/), informacje o konkursie oraz wyniki będą również publikowane na stronie internetowej: www.reno-reno.pl/konkurs-drzwi-do-stodoly

§3

Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy/ów Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją”).
 2. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

§4

Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu społecznościowego Instagram®.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu oraz złożenia oświadczenia w zakresie pełnoletności (ukończenia 18 roku życia).
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”) jest związana postanowieniami Regulaminu.

§5

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie Instagram® Organizatora: https://www.instagram.com/renodrzwi/
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do opublikowania najbardziej pomysłowego, oryginalnego zdjęcia drzwi zewnętrznych do stodoły lub podobnego stylistycznie budynku na swoim profilu Instagram® wraz z hashtagami #drzwidostodoly #konkursreno #renodrzwi
 3. Jeden Uczestnik może opublikować dowolną ilość zdjęć
 4. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: związane z tematyką Konkursu, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie, spełniające warunki wskazane w ust. 3 powyżej, niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.
 6. Wybrany przez Komisję Konkursową Zwycięzca zostanie wyróżniony nagrodą (zwaną „Nagrodą”).
 7. Laureat Konkursu (zwany „Zwycięzcą”) zostanie poinformowany o Nagrodzie za pośrednictwem maila przesłanego na adres z którego nastąpiło zgłoszenie.
 8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.

§6

Oświadczenia Uczestnika

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem,, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu opublikowania Pracy lub jej fragmentu.
 2. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją Pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Zgłaszając Pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że:
 4. stanowi ona jego wyłączną własność,
 5. stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych,
 6. praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
 7. osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.
 8. Uczestnik konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do Pracy lub jej fragmentu.
 9. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa do zgłoszenia Pracy w całości lub części, za naruszenie praw autorskich lub osobistych osób trzecich.
 10. Zgłaszając Pracę konkursową, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie Pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności stronach internetowych Organizatora związanych z konkursem oraz na kanałach społecznościowych Organizatora: https://www.facebook.com/drzwiprzesuwneReno/, https://www.instagram.com/renodrzwi/, www.reno-reno.pl,

§7

Wybór Zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu Prac konkursowych, Komisja wybierze 1(„jedno”) , w jej ocenie najbardziej oryginalną pod względem wykonania, tego co przedstawia oraz ogólnego wyrazu artystycznego zdjęcie.
 2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze prac. Kryterium wyboru jest ocena walorów artystycznych zdjęcia.
 3. Autor Pracy wybranej przez Komisję jest Zwycięzcą Konkursu.
 4. Wybór Zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości do 14-go wrześnie, w osobnym poście na stornie Instagram®
 5. Zwycięzca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania rozstrzygnięcia przekaże Organizatorowi swoje dane adresowe, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem Nagrody.
 6. Jeśli w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu przekazania danych wskazanych w ust. 5 powyżej, nagroda zostaje do dyspozycji Organizatora.

 §8

Nagroda

Zwycięzca/y Konkursu otrzyma/ją nagrodę w postaci weekendowego pobytu (2 noclegi) dla 2-4 osób w apartamencie (2 sypialnie, salon z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym w Bloosom Hill Apartments w terminie od 15 września do 15 grudnia. Termin należy uzgodnić wcześniej z właścicielami Bloosom Hill Apartments telefonicznie pod numerem telefonu  +48 607 604 430.

 1. Wartość Nagrody wynosi 600zł (słownie:   sześćset ) złotych.
 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nie można przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.
 4. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 7. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 8. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

§9

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
 2. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
 3. wykorzystują różne profile społecznościowe na Instagram® do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników,
 4. jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy konkursowej lub naruszenia praw autorskich.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

§10

Prawa własności intelektualnej do Prac

 1. W przypadku, gdy Praca stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. W przypadku, gdy Praca stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 3. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 5. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
 6. W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 7. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 8. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t. j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§11

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jestReno Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, Bruzdowa 107m, 02-991 Warszawa.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych jest organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie Prac konkursowych, wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą i realizację Nagrody, uiszczenie podatku od nagród, jak również rozpatrywanie reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.
 4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona – oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres e-mail: ….), wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia.
 8. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.reno-reno.pl/regulamin-drzwi-do-stodoly
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem np. za pośrednictwem komunikatora Instagram®, Messengera czy poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: konkurs@reno-reno.pl w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator/zy ustosunkuje/ą się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu/im reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym nośniku