REGULAMIN KONKURSU
#RenoWnętrze2022

 

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “#RenoWnętrze2022” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

 2. Organizatorem Konkursu jest: Reno Sp. z o.o. ul. Równa 1 05-462 Majdan NIP: 988 029 39 14 KRS 0000506381.

 3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w Konkursie.

 4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Konkurs skierowany jest do projektantów prowadzących działalność usługową w zakresie architektury i/lub architektury wnętrz, niezależnie od formy prowadzenia tej działalności.

 6. Za Uczestników Konkursu uznaje się:

  1. osoby, które ukończyły 18 lat w chwili zgłoszenia;

  2. autora projektu lub zespół autorów projektu. Uczestnicy poświadczają posiadanie praw autorskich osobistych projektu poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na stronie Formularza Zgłoszeniowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika Konkursu praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich.

 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby, biorące udział w przygotowywaniu i prowadzeniu Konkursu.

 8. Odwołanie Konkursu albo jego części może nastąpić wyłącznie z przyczyn siły wyższej lub decyzji zarządu Organizatora. O odwołaniu Konkursu lub jego części Organizator poinformuje na stronie profilu https://www.reno-reno.pl/konkurs-renownetrze2022/. Odwołanie może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem Konkursu.

 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 10. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy firmy i miejscowości prowadzenia działalności projektowej w materiałach Organizatora i wybranych przez niego mediach.

 11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania wyboru najciekawszych prac, Organizator powołuje Komisję Konkursową W skład Komisji Konkursowej wchodzą Agnieszka Awakowicz-Komnata i Danuta Bączkowska.

 12. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 13. Celem konkursu jest wybór i promocja najlepszych projektów wnętrz, w których zastosowane zostały drzwi przesuwne marki Reno. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

  1. Kategoria pierwsza: realizacja projektu wnętrz z wykorzystaniem drzwi marki Reno. Ocenie podlegać będą zdjęcia z realizacji, z uwidocznionymi drzwiami przesuwnymi marki Reno.

  2. Kategoria druga: wizualizacja projektu wnętrz z wykorzystaniem drzwi marki Reno. Za wizualizację uważa się projekty wnętrz wykonane w programie wizaulizacyjnym z uwzględnieniem modeli 3D drzwi przedstawionych na stronie: https://www.reno-reno.pl/modele-3d/.

 14. Komisja Konkursowa przy ocenie projektów kierować się będzie kryteriami z zakresu zasad sztuki projektowanie i kompozycji, a równocześnie uwzględni rolę drzwi przesuwnych w projekcie, oceniając stopień integracji drzwi przesuwnych, jako równoprawnego składnika kompozycji projektu wnętrza. 

 

§2
Czas trwania oraz przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 1.08.2022 do 19.02.2023 r. Termin zgłoszeń upływa 19.02.2023 o godz. 23.59.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. wypełnić zgłoszenie konkursowe na stronie Organizatora https://www.reno-reno.pl/konkurs-renownetrze2022/. Przy rejestracji wymagane jest podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy profilu na Instagramie oraz złożenie oświadczenia w sprawie posiadania praw autorskich względem pracy konkursowej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji Regulaminu. Rejestracji należy dokonać na stronie https://www.reno-reno.pl/konkurs-renownetrze2022/;
  2. do zgłoszenia należy dołączyć:
   1. w przypadku zgłoszenia pracy do Kategorii określonej w §1 pkt 12.1: od 5 do 10 fotografii (z uwzględnieniem wymogów kompozycji zdjęcia, o których mowa w §2, pkt 2.3, ustęp 1. oraz 2.) pokazujących realizację wnętrza zaprojektowanego przez Uczestnika, w którym umieszczone zostały drzwi marki Reno;
   2. w przypadku zgłoszenia pracy do Kategorii określonej w §1 pkt 12.2 od 5 do 10 fotografii (z uwzględnieniem wymogów kompozycji zdjęcia, o których mowa w §2, pkt 2.3, ustęp 1. oraz 1.) pokazujących projekt wnętrza zaprojektowanego przez Uczestnika, w którym umieszczone zostały drzwi marki Reno;
  3. zamieścić na swoim profilu Instagram®, w formie postu, nie mniej niż 2 fotografie, pokazujące realizację lub wizualizację wnętrza zaprojektowanego przez Uczestnika, w którym umieszczone zostały drzwi marki Reno. Wymagania dotyczące zdjęć
   1. w zestawie fotografii dla jednego pomieszczenia muszą znajdować się minimum 2 ujęcia ogólne, prezentujące całe pomieszczenie, na których drzwi przesuwne marki RENO znajdują się w kontekście otoczenia, stanowią integralną część aranżacji wnętrza również widocznego na zdjęciu (drzwi powinny zajmować około 20%-30% powierzchni zdjęcia)
   2. w zestawie fotografii dla jednego pomieszczenia muszą znajdować się zdjęcia pokazujące wnętrze z drzwiami zamkniętymi oraz z drzwiami otwartymi;
  4. W poście konkursowym dodać #RenoWnętrze2022 i oraz dodatkowo oznaczać konto @renodrzwi.
 3. Komisja Konkursowa przyzna, w każdej z kategorii określonych w §1 pkt 12.1 i 12.2 Nagrodę Główną, a w kategorii określonej w §1 pkt 12.2 również Nagrodę Miesiąca.
 4. W terminie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca Komisja Konkursowa ogłosi laureata Nagrody Miesiąca, który otrzyma 500 zł + wartość podatku.
 5. Nagroda miesiąca będzie wybierana z projektów nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego od godz. 0:00 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego do godz. 23:59. Nagroda będzie przyznana na podstawie wyników głosowania w formie “like” na profilu zgłaszającego pod postem konkursowym zgłaszającego, który będzie spełniał wszystkie warunki określone w §2, pkt 2 Regulaminu.
 6. Organizator w pierwszym dniu kolejnego miesiąca podzieli na swoim stories posty wszystkich uczestników i zachęci swoich followersów do głosowania na profilach uczestników (dania “like”). W piątym dniu kolejnego miesiąca o godz. 16:00 zostaną zrobione screeny ze statystyką like pod każdym postem. Autorowi posta, który uzyska największa ilośc polubień, zostanie przyznana Nagroda Miesiąca.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany mechanizmu przyznawania Nagrody Miesiąca, w tym do nie wyłaniania laureata miesiąca, w sytuacji wpływu zgłoszeń w danym miesiącu w ilości 2 i mniej. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto Uczestnika w terminie 15 dni od daty potwierdzenia tożsamości. Potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się przez weryfikację maila podanego przy rejestracji do konkursu
 8. Po upłynięciu terminu zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze:
  1. dwóch laureatów, po jednym w każdej z dwóch kategorii , którzy otrzymają:
   1. laureat w kategorii realizacja: jedną nagrodę główną w kwocie 5000 zł + wartość podatku + publikację w portalu MAGAZIF;
   2. laureat w kategorii wizualizacja: jedną nagrodę główną w kwocie 2000 zł + wartość podatku.
 9. Posiedzenie Komisji Konkursowej przyznającej Nagrody w Konkursie Głównym odbędzie się 23.02.2023.
 10. Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej 27.02.2023 na profilu Instagram @renodrzwi.
 11. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto Uczestnika w terminie 15 dni od potwierdzenia tożsamości. Potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się przez weryfikację maila podanego przy rejestracji do konkursu.
 12. Praca laureata nagrody głównej kategorii realizacja zostanie opublikowana w artykule zawierającym zdjęcia realizacji na stronie Patrona Konkursu – www.MAGAZIF.com. Publikacja odbędzie się maksymalnie w ciągu 5 miesięcy od dostarczenia materiałów do publikacji.
 13. Uczestnicy mogą zgłaszać prace w obu kategoriach konkursowych wymienionych w §1 pkt 12.1 i 12.2.

 

§3 
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu, jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi następujących oświadczeń i gwarancji, że:
  1. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, w tym wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez niego pracy konkursowej w mediach społecznościowych Organizatora, na zasadach określonych w §5 Regulaminu;
  4. Przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich;
  5. Korzystanie z Utworu nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Z uwagi na to, iż treść zamieszczonych postów służy tylko i wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji postu przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych postów są wyłączone.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z nadesłanej pracy konkursowej („Dzieło”). Licencja udzielana jest nieodpłatnie, bezterminowo oraz bez ograniczeń terytorialnych.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej, w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach;
  2. powielania w inny sposób, wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partnera;
  3. utrwalania i zwielokrotniania poligraficznego oraz cyfrowego, oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
  4. utrwalania audiowizualnego dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywania, odtwarzania i emitowania w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie;
  5. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej.
 5. W związku z wykonywaniem autorskich praw osobistych do Utworu, Organizator uzyskuje prawo do:
  1. wykonywania w imieniu Uczestników autorskich praw osobistych związanych z korzystaniem z Utworu;
  2. zezwalanie na wprowadzanie zmian do Utworu.
 6. Organizator jest zobowiązany do oznaczania autorstwa Utworu w publikacjach polskojęzycznych oraz rzetelnego jego wykorzystywania.
 7. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszających uzasadnione interesy Organizatora.
 8. Uczestnik, niezależnie od wyników Konkursu niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na:
  1. wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w zgłoszeniu konkursowym, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą posty, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika
  2. rozpowszechnianie, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku Uczestnika utrwalonego w postach Organizatora;
  3. drukowanie lub też wydawanie w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym rozpowszechnianie tego wizerunku Uczestnika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych czasopism, których Organizator jest wydawcą lub na domenach internetowych wybranych przez Organizatora;
  4. utrwalanie i zwielokrotnianie postów, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw; wprowadzania postów, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
  5. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy postów zawierających wizerunek Uczestnika oraz nośników, na których Zdjęcia te zostały zapisane, w tym do ich najmu, dzierżawy, użyczenia; wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego w postach lub ich fragmentach dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz czasopism i wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych itp.;
  6. tworzenie opracowań postów przedstawiających wizerunek Uczestnika, w tym do modyfikacji wizerunku Uczestnika utrwalonego na Zdjęciach, w tym prawo przedruku i rozpowszechniania całych postów lub ich części zmodyfikowanych zgodnie z niniejszym postanowieniem na jakimkolwiek nośniku graficznym, a zwłaszcza w prasie oraz w formie książkowej lub elektronicznej w innym opracowaniu niż główne wydanie;
 9. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora i Partnera z wizerunku utrwalonego na Zdjęciach wykonanych na potrzeby Konkursu.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu Rozstrzygnięcia Organizatora w tym zakresie są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć oraz dokonywania retuszy podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi.
 12. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

 

§4
Nagrody

 1. Nagrody w konkursie wymienione są w §2 Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, iż:
  1. nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
  2. celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody;
  3. W przypadku zaistnienia konieczności zapłaty jakikolwiek zobowiązań publiczno-prawnych, wszelkie te zobowiązania pokrywa Organizator.
 1.  

 

§5 
Dane osobowe

 1. Poprzez Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora oraz Patrona Konkursu do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród, oraz prowadzenia działań promocyjnych/marketingowych związanych z Konkursem jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu, poprzez udostępnienie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. W razie konieczności Uczestnicy Konkursu zobligowani będą do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych, przed otrzymaniem nagród.
 4. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego, przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych laureatów za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, akceptując warunki konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Organizator.

 

§6 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać, wraz z uzasadnieniem, pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby lub na adres mailowy reklamacje.konkurs@reno-reno.pl, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia całego konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data nadania przesyłki do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Zarząd Organizatora.
 3. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
 4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora.

 

§7 
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora pod adresem: https://www.reno-reno.pl/konkurs-renownetrze2022/
 5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród).